Telefon

702 600 577

E-mail

gungaa@seznam.cz

Otevírací doba

Mon - Fri: 7AM - 7PM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto
všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Altantuya Gungaa, se sídlem 68001 Újezd
u Boskovic 75
, IČO 75781514, e-mail gungaa@seznam.cz, telefonní
číslo 702906333, adresa provozovny Rožmitálova 14, 67801 Blansko („My” nebo
Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský
zákoník
“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás,
jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“)
uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.masaze-blansko.cz.

Všechny
informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách
zpracování osobních údajů, která naleznete v příloze č.3 obchodních
podmínek.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a
Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně
měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá
po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě
víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že
jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu
dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena
distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud
některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci
procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před
Podmínkami přednost.

1.         NĚKTERÉ
DEFINICE

1.1.      Cena
je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.      Cena
za dopravu
je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to
včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.      Celková
cena
je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.      DPH
je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.      Faktura
je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané
hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.      Objednávka
je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.      Uživatelský
účet
je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování
zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8.      Vy
jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako
kupující;

1.9.      Zboží
je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2.         Obecná ustanovení a poučení

2.1.      Koupě
Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2.      Při
nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a
pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat
za správné a pravdivé.

2.3.      Na
našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými
spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že
propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním
systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni
ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3.         UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.      Smlouvu
s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.      Smlouva
je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší
od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména
za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec
Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že
prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.      K tomu,
abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili
Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)      Informace
o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem,
tlačítkem„Přidat do košíku“);

b)      Informace
o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu
doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky
v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za
dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného
Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c)      Své
identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit
Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a
e-mailovou adresu.

3.4.      V průběhu
tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat.
Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ Objednávku
dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a
souhlas  s  těmito Podmínkami,
v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a
souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Odeslat objednávku“
budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.      Vaši
Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme
zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí
potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové
zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém
jako příloha potvrzující e-mailové zprávy,tvoří nedílnou součást Smlouvy.
Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6.      Mohou
nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o
situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů
Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu
Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás
být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který
nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na
uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je
v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.      V případě,
že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena,
nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste
obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy.
V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku
na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová
Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá
obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.      V případě,
kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové
ceny.

3.9.      V případě,
že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím.
I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost
a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako
v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není
třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10.    V některých
případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je
třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem
určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4.         Uživatelský účet

4.1.      Na
základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého
Uživatelského účtu.

4.2.      Při
registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě
všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3.      Přístup
k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně
těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto
údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme
za to žádnou odpovědnost.

4.4.      Uživatelský
účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5.      Váš
Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 1
rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6.      Uživatelský
účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.

5.         CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA
VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.      Cena
je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve
Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci
E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená
v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě.
V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně
podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2.      Celková
cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3.      Platbu
Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.
Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a)     Bankovním
převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení
Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná 24
hodim.

b)    Dobírkou.V takovém
případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží.
V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

c)     Hotově
při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší
provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena
splatná při převzetí Zboží.

5.4.      Faktura
bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude
zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží
a dostupná v Uživatelském úču.

5.5.      Vlastnické
právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží
převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena
připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik
provedení platby.

6.         DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
NA VĚCI
           

6.1.      Zboží
Vám bude doručeno nejpozději do 5ti pracovních dní způsobem dle Vaší volby,
přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a)     Osobní
odběr na Naší provozovně uvedené Rožmitálova 14, Blansko;

b)    Osobní
odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

c)     Doručení
prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna;

6.2.      Zboží
je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3.      Doba
doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a
platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení
Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se
lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás
vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

6.4.      Po
převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu
Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci
a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o
neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od
dopravce převzít.

6.5.      V případě,
kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4
Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit.
Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi.
Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu
Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od
Vás náleží úplata v obvyklé výši Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je
odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od
Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na
náhradu škody, pokud vznikla.

6.6.      Pokud
je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám
náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení
těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou
splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7.      Nebezpeční
škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete.
V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4
Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste
měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí
nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto
okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či
jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8.      V případě,
že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační
doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a)     mimořádného
výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b)    prodlení
s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou
očekávanou dobu dodání.

7.         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Zaručujeme,
že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je
Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a)     odpovídá
ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b)    je
vhodné k účelu, pro který hopožadujete a s nímž souhlasíme;

c)     je
dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci;

d)    je
vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e)    množstvím,
jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete
rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou
osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f)     je
dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
použití, které můžete rozumně očekávat; a

g)     odpovídá
jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.

7.2.      Práva
a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b
Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů).

7.3.      V případě,
že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá
z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva
z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na
Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Rožmitálova
14, Blansko
. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný
z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva
z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto
volbu nemůžete následněbez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme
v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4.      Má-li
Zboží vadu, máte následující práva:

a)     na
odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části
Zboží; nebo

b)    na
odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady
nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se
posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží
pro vás.

7.5.      Jsme
oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6.      Dále
máte právo na:

a)     přiměřenou
slevu z Ceny; nebo

b)    odstoupení
od Smlouvy,

jestliže:

a)     odmítneme
vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b)    se
vada projeví opakovaně,

c)     je
vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d)    je
z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7.      Právo
na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8.      V případě,
že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám
nenáleží.

7.9.      Vadou
Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého
Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10.    Při
uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a)     datum,
kdy jste reklamaci uplatnili;

b)    co
je obsahem reklamace;

c)     jaký
způsob vyřízení reklamace požadujete;

d)    Vaše
kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11.    Nedohodneme-li
se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme
Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta
marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12.    O
vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada
účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např.
účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo
k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní
Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.13.    V případě,
že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného
odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí
Zboží.

7.14.    V případě,
že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady,
která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8.         odstoupení od smlouvy

8.1.      K odstoupení
od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho
počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně
v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně
uvedena.

8.2.      V případě,
že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské
činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku
právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření
Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik
kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem
dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli
Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně,
začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.      Od
Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním
e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro
odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany,
který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.4.      Ani
jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je
předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5.      Lhůta
k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v
jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6.      V případě
odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14
dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy
máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro
dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme
uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží
k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží
nabízeli.

8.7.      V případě
odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti
odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený
odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme,
nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím
vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.8.      V případě
odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení
hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je
nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží,
tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně.
V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku
z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.9.      My
jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží,
pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody
na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i
před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy
odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné
informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské
činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i
bez udání důvodu.

9.         Řešení sporů se spotřebiteli

9.1.      Nejsme
ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.      Vyřizování
stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy gungaa@seznam.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.      K
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými
prostředky.

9.4.      Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00
Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů
on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o
řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.       Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud
Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme
zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem
České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena
Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2.    Veškerou
písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše
e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat
korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě,
v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3.    Smlouvu
je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni
změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených
Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny, nebo Vám
na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně
Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny.
Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené
Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky
součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po
účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2
měsíce.

10.4.    V případě
vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie,
provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu
způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud
stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy
odstoupit.

10.5.    Přílohou
Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od
Smlouvy.

10.6.    Smlouva
včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám
přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím
Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez
Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.7.    Tyto
Podmínky nabývají účinnosti 1.3.2024. 

Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát: 
Altantuya Gungaa, Rožmitálova 14, 67801 Blansko
.

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení
reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace
s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký
způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních
údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:                Altantuya
Gungaa, Rožmitálova 14, 67801 Blansko
.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se
Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených
finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží
prostřednictvím e-shopu společnosti Altantuya Gungaa. („Společnost“)
nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již
uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná
o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy,
jejímž předmětem je několik kusůzboží nebo dodání několika částí zboží, začíná
tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a
v případě smlouvy, na základě které má býtzboží dodáváno pravidelně a
opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny
Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle
nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu
Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů
na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže
kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost
nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není
povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží
zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

 

Příloha č. 3 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      
Ochrana
osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      
Kupující
souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.      
Kupující
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského
účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.      
Kupující
bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)
uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.      
Zpracováním
osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.      
Osobní údaje
budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

7.      
Kupující
potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.      
V případě,
že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·        
požádat
prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·        
požadovat,
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.      
Požádá-li
kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace
podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné
na poskytnutí informace.